Program konferencji naukowej Fonem – sylaba – logos – paideia. Język w wychowaniu i pedagogice

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12-13 maja 2016 r.

Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), sala 302

12 maja 2016 r. czwartek
9.00 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30
Uroczyste rozpoczęcie konferencji przez przedstawicieli Władz Uczelni
10.30 – 12.30
Sesja I
Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski 
O potrzebie integracyjnego podejścia w edukacji  i wspomaganiu wczesnego rozwoju głuchych
Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka
Wychowanie dwujęzyczne jako nowa wartość w Polsce i wśród  Polonii
Prof. dr hab. Stanisław Grabias
O samodzielności logopedii jako dyscypliny naukowej
Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
Alternatywne i wspomagające środki komunikowania się w edukacji dzieci z uszkodzonym słuchem
Prof. dr hab. Bronisław Rocławski
Fonem, litera, głoska, sylaba, morfem, logotom i wyraz w logopedii i glottodydaktyce
Prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
Dwujęzyczność zrównoważona. Biografia językowa Julii
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński 
Komunikacja i rozwój mowy osób z niepełnosprawnością umysłową
Prof. dr hab. Stanisława Steuden
Mądrość jako efekt integracji wiedzy i doświadczeń życiowych
12.30 – 13.30
Przerwa obiadowa
13.30
Sesja plakatowa:
Dr Ewa Niestorowicz
Rzeźbiarski świat osób głuchoniewidomych – wystawa fotografii z plenerów rzeźbiarskich dla osób głuchoniewidomych
14.00  – 15.00
Msza św. w intencji Jubilatki – Pani Prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak
15.00 – 17.00
Sesja II
Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Człowiek i jego język w świetle badań nad komunikowaniem się osób z uszkodzeniami słuchu
Dr hab. Prof. UW Grażyna Dryżałowska
W poszukiwaniu uzasadnień integracji edukacyjnej młodzieży niesłyszącej
Dr hab. Barbara Ostapiuk
Od głosek słuchanych do głosek mówionych u dzieci z uszkodzeniami słuchu
Dr hab. prof. CDV Marcin Białas
Dostęp do słowa jako niezbędny czynnik awansu kulturowego niesłyszących
Dr hab. prof. UP Maria Ostasz
Teoria paidii w kontekstach logopedycznych
Dr hab. Aneta Domagała, Dr hab. Urszula Mirecka
Problemy w opanowywaniu języka mówionego i język pisanego a współczesne koncepcje dysleksji rozwojowej
Dr hab. Prof. KUL Wanda Wawro
Edukacja a podmiotowość młodzieży oraz modele inteligencji w nowoczesnym społeczeństwie
Dr Katarzyna Ita Bieńkowska, Marzena Głowińska, Piotr Jurczak
Wczesne wsparcie rozwoju dzieci z wadą słuchu w codziennej praktyce audiologiczno – logopedycznej
17.00 – 17.30
Przerwa kawowa
17.30 – 18.30
SESJA JUBILEUSZOWA poświęcona Pani Profesor Kazimierze Krakowiak
z udziałem Władz Uczelni
18.30
Kolacja jubileuszowa w stołówce akademickiej KUL
13 maja 2016 r. piątek
9.00 – 10.30
Sesja I
Ks. dr hab. prof. KUL Roman  Jusiak- Refleksje o roli symboli w procesie wychowania osób z uszkodzonym słuchem
Ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Łuczyński – Uwarunkowania rodzinne a umiejętności komunikacyjne dzieci 6-letnich
Dr Justyna Leszka – Cywilizacyjne uwarunkowania zaburzeń językowych
Dr Zdzisława Orłowska-Popek – Stymulacja rozwoju zdrowego dziecka dzięki nauce czytania
Dr Agnieszka Dłużniewska – Rola języka w opanowaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu przez dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu w świetle Interaktywnego Modelu Czytania D. E. Rumelharta
Dr Tomasz Wach – Wychowawcza ochrona trans generacyjnych więzi rodzinnych jako zadanie społeczne
10.30 – 11.00
Przerwa kawowa
11.00 – 13.00
Sesja II
Prof. dr hab. Marek Kurkowski – Dyskryminacja a selektywność słuchowa w percepcji mowy
Prof. dr hab. Piotr Paweł Gach – Ks. Franciszek Jakub Falkowski (1775-1849) – twórca warszawskiego Instytutu
dla Głuchoniemych na tle zakonnego środowiska pijarów
Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela – Rola ojca we wspomaganiu rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk – Strategie nauczania we współczesnej  surdoglottodydaktyce
Dr Joanna Kobosko – „Rozwój mowy i komunikowania się” dziecka głuchego jako ważny motyw decyzji rodziców o implancie ślimakowym j jego psychologiczne znaczenie
Dr Ewa Muzyka-Furtak – Kreatywność językowa dzieci i młodzieży  z uszkodzonym słuchem
Dr Marta Wysocka – Odbiór prozodii mowy przez dzieci z prelingwalnym uszkodzeniem narządu słuchu
Dr Izabella KucharczykTrudności sensoryczne uczniów z niepełnosprawnością słuchu
Mgr Łukasz KrakowiakIdea asystencji pedagogicznej św. Jana Bosko w zastosowaniu do pracy z młodzieżą niesłyszącą
13.00 – 14.00
Przerwa obiadowa
14.00 – 15.30
Sesja III
Dr Anita Lorenc – Analiza dynamiki artykulacji z zastosowaniem artykulografii elektromagnetycznej (EMA) i kołowej macierzy mikrofonowej
Dr Anna Szudra-Barszcz – „Pozajęzykowe doświadczanie świata” a kształtowanie intelektu
Dr Tomasz KnopikRola języka w kształtowaniu mądrości
Dr Barbara BorowskaPrzygotowanie dzieci do czytania metodą B. Rocławskiego w doświadczeniu i praktyce
Mgr Agnieszka DudziakMetody arteterapeutyczne jako forma wspomagania komunikacji w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach komunikacyjnych na przykładzie dzieci ze spektrum autyzmu
Mgr Barbara SzczerbińskaSposoby oceniania uczniów przez nauczycieli w gimnazjum
Inż. Alicja Nowogrodzka, Karolina CzabanŻywienie produktami mleczarskimi a słuch – co mają wspólnego?
Paulina LewandowskaMiędzynarodowe doświadczenia osób z uszkodzeniami słuchu
Ks. Mgr Paweł Stawarczyk – Czy prof. Krakowiak może coś ofiarować imigrantom meksykańskim? Spotkanie filozofii fonogestów z duszpasterstwem wielokulturowym
15.30-16.00
Przerwa kawowa
16.00-16.30
Z doświadczeń praktyków pracujących z wykorzystaniem metody fonogestów
Dr Aleksandra Borowicz Metoda cued speech i jej adaptacje do różnych języków świata
Dr Renata Kołodziejczyk – Z 30-letnich doświadczeń stosowania metody fonogestów w Polsce
Mgr Barbara Romanowska –Wykorzystanie fonogestów w terapii logopedycznej dzieci z niespecyficznym opóźnieniem
rozwoju mowy
16.30
 II Ogólnopolski konkurs recytatorski z fonogestami

Zaproszenie na Konferencję Naukową Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice

Katedra Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów zapraszają na: Konferencję Naukową Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice  połączoną z Jubileuszem z okazji: 45 lat pracy naukowej Prof. Dr hab. Kazimiery Krakowiak 50 lat Metody Cued Speech …

Czytaj więcej

Wizualizacja mówienia i wielozmysłowe wspomaganie słuchania z zastosowaniem fonogestów. K. Krakowiak

Warunkiem przyswojenia sobie języka dźwiękowego i nauczenia się mowy przez dziecko jest precyzyjne odróżnianie wszystkich elementarnych jednostek frazy (czyli sylab i głosek) w szybko płynącym strumieniu mowy (w ciągu fonicznym). Uszkodzenie narządu słuchu nie umniejsza wrodzonych zdolności językowych dziecka. Głębokie odbiorcze (zmysłowo-nerwowe) uszkodzenie słuchu blokuje jednak dostęp do klucza, według którego koduje się znaczenia. Dziecko …

Czytaj więcej